XenForo Extended Smilies (Smilie Importer XML) [Unsupported] 1H

Import XenForo Extended Smilies by Shelley using the Smilie Importer by Waindigo.

  1. XenForo Rocks
    goldenboy48 likes this.